Schooleigen visie rond ICT

Dit ICT beleidsplan werd ontwikkeld door de werkgroep ICT tijdens het schooljaar 2010-2011 en is van kracht vanaf 1 september 2011.Het is ontstaan uit de noodzaak om binnen de school echt werk te maken van ICT- integratie in de dagdagelijkse onderwijspraktijk, de bevindingen van de inspectie bij de schooldoorlichting in november 2007 en het ontoereikend zijn van het bestaande ICT- beleids- en actieplan dat vroeger werd opgesteld.

Onze leerlingenpopulatie bestaat voor het overgrote deel uit anderstalige kinderen van allochtone afkomst en Franstaligen van autochtone origine. Veel kinderen hebben niet alleen te kampen met taalproblemen maar vaak ook met problemen van socio- emotionele aard.

Veel van onze leerlingen en de ouders van onze leerlingen beschikken thuis nog niet over een computer en dus neemt ICT in onze school beslist een belangrijke en bijzondere plaats in. Het is namelijk via de klaspraktijk en op school dat heel wat van onze kinderen voor het eerst in contact komen met de computer.

De leerlingengroepen zijn ingedeeld op basis van leeftijd (kleuteronderwijs) en het jaarklassensysteem (lager onderwijs). De school omvat zeven kleutergroepen en twaalf groepen lager onderwijs.

Onze school beschikt over een ruime omkadering GOK- en zorglestijden. We werken samen met heel wat onderwijsondersteunende partners (Foyer, VBB, STIMOB, KOL,…).

ICT- integratie is de weg die wij als school kiezen voor het verwerven van ICT-vaardigheden.

Niet wat de kinderen weten of kennen over de computer is voor ons belangrijk, wel wat ze ermee kunnen doen: ICT staat in dienst van de onderwijspraktijk.

De klemtoon ligt dan ook op zinvolle toepassingen binnen de normale onderwijscontext. Bovendien moet het gebruik van ICT als leermiddel een meerwaarde bieden om het beoogde (les)doel te bereiken. We denken hier aan: sneller leerresultaat, meer motivatie en succeservaring, betere mogelijkheid tot differentiatie, extra kans op het vlak van creativiteit, meer variatie in oefenvormen, meer coöperatief leren, enz.

Wij willen als school ICT vooral inzetten om bepaalde onderwijskundige doelen na te streven, die aansluiten bij ons pedagogisch project, beschreven in ons schoolwerkplan, zoals:

  • zorgverbredend handelen binnen de verschillende leergebieden
  • coöperatief leren: bij onze coöperatieve werkvormen zullen wij ICT extra kunnen inzetten.
  • plezier beleven aan spelen en werken met een computer

 

Wij kiezen er uitdrukkelijk voor om de nodige instrumentele computervaardigheden die de leerlingen gaandeweg moeten beheersen, aan te leren op het ogenblik dat de noodzaak zich voordoet, hetzij met zoeken en proberen, hetzij met hulp van medeleerlingen of van de leraar. Dat is een geleidelijk proces: vaardigheden breiden zich uit, al doende, door de jaren heen. Toch trachten wij door een verticale opbouw doorheen de hele basisschool de continuïteit te garanderen van ICT-integratie.

Door op school op deze wijze te werken bieden wij meteen alle kinderen meer gelijke kansen aan op het vlak van ICT-beheersing. Bovendien zal dit bijdragen tot het ontwikkelen van de attitude van bereidheid tot levenslang leren.