Zorg/SESbeleid

1. We streven een hoog welbevinden bij leerling én leerkracht na

Hiervoor creëren we een krachtige leeromgeving, dit wil zeggen dat we zorgen voor een veilig klasklimaat, functionele taken en de kinderen gericht ondersteunen. We realiseren dit door gevarieerde werkvormen, differentiatie, … Op die manier kan elk kind op zijn of haar eigen niveau optimaal ontwikkelen. Diversiteit (in talen, in culturen, in kennen en kunnen) zien wij hierbij als een meerwaarde (zie eveneens talenbeleid van onze school).

Wij proberen van onze leerlingen wereldburgers te maken die met een gezonde dosis van zelfvertrouwen in het leven staan.

Volgens de noden van het kind voorzien en plannen wij ondersteuning via de SES- werking, ZORG-werking, OCB/VBB-werking, coaching, nascholing, …

Het welbevinden van de leerkracht staat tevens centraal: we streven naar een gezonde teamgeest, een goede werksfeer met duidelijke afspraken en een open communicatie. Door het uitwisselen van ervaringen en het benutten van de sterktes en zwaktes van elk geven we iedereen de kans om te leren en te groeien (samenwerken).

 

2. We streven naar een hoge mate van positieve ouderbetrokkenheid.

De ouders zijn voor ons een belangrijke schakel in het ganse schoolgebeuren. We informeren zoveel als mogelijk de ouders over het welbevinden, de betrokkenheid en de prestaties van hun kind. We proberen hen hierin – indien mogelijk – een actieve rol te geven.

Via ons Doelpunt- rapport krijgen de ouders aan de hand van doelen een zicht op de evolutie van hun kind. Voor ons is een rapport meer dan alleen maar een cijfer.

Om de ouderbetrokkenheid te verhogen is er op onze school een ouderwerkgroep actief. Zij komen op geregelde basis samen en overleggen rond de ondersteuning van het onderwijs, de deelname aan projecten, de veiligheid in de buurt van de school, …

 

3. We streven naar een deskundig leiderschap in al zijn aspecten

Onze school heeft een overwegend jong leerkrachtenteam. Bovendien kampen we net als in de andere scholen van onze hoofdstad met heel wat personeelsverloop. Om hieraan tegemoet te komen werken we samen aan duidelijke structuren, ontwerpen we een onthaalbrochure voor nieuwe leerkrachten, organiseren we coaching, mentorschap en we vergaderen op zeer regelmatige basis rond pedagogische items. Onze leerkrachten volgen ook nascholingen m.b.t. de specifieke werking binnen de regio Brussel.

Binnen het team werd een werkgroep ‘nieuwe leerkrachten’ opgericht die geleid wordt door de zorgcoördinatoren waarbij nieuwe leerkrachten zoveel als mogelijk individueel worden begeleid en kansen krijgen tot ontwikkeling.

Ervaren leerkrachten maken deel uit van een kernteam dat op regelmatige basis expertise en ervaringen uitwisselt met de directie.

We beschouwen ieder teamlid als deskundig. We werken toekomstgericht en we spelen in op nieuwe tendensen en mogelijkheden. We verwachten dan ook dat ieder teamlid zijn verantwoordelijkheid opneemt m.b.t. zorg.

De klastitularis is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse werking van zijn/haar klasgroep. Hij zij plant/organiseert activiteiten in functie van de ontwikkelingsdoelen/eindtermen via het leerplan.

De SES- leerkracht bezit de expertise om een klastitularis te ondersteunen, extra impulsen te bezorgen, innovatie ingang te doen vinden binnen een klas, problemen in de eerste lijn mee op te volgen en samen met de titularis op te lossen.

De zorgcoördinator coördineert alle zorginitiatieven op school, overlegt met alle individuele leerkrachten en legt de nodige contacten met het CLB, externe hulpverleners e.a.

 

4. We besteden aandacht aan de processen en aan de outputgegevens

We volgen onze leerlingen op vanaf de kleuterschool. In de kleuterafdeling en eerste graad gebeurt dit voortaan via ons digitale leerlingvolgsysteem.

In de kleuterafdeling gebruiken we volgende toetsen/instrumenten: een observatie-instrument taalvaardigheid (voor de kleuters met zwakkere taalvaardigheid 1KK), Kobi-TV (2KK) en Tal, Tal-K, Toeters en Kontrabas (3KK).

In de lagere afdeling worden volgende toetsen afgenomen: in 1LL Salto en de signaleringen Veilig Leren Lezen en in 2LL – 6LL VLOT (1 afname). Hiernaast wordt in het tweede en het vijfde leerjaar de spreektoets MILOS afgenomen, in 4LL en 6LL DMT en in 6LL worden de eindtoetsen OVSG afgenomen.

Tijdens de evaluatie van het SES-actieplan in 2009-2010 is het LVS Taal aangepast voor VLOT (uitbreiding van de vaardigheden, maar voortaan slechts 1 afname-periode) en DMT is toegevoegd. Vanaf 2013-2014 zal de lagere school starten met de nieuwe AVI’s. Verdere afspraken rond de leestoetsen binnen ons LVS Taal worden in de loop van het schooljaar 2013-2014 nog gemaakt.

Naast dit LVS taal hanteren we op onze school het procesgericht kindvolgsysteem van Ferre Laevers.

Op een gerichte en systematische manier leggen we ieder schooljaar de focus op een gedeelte van onze output (zie beleidsplan scholengroep). Hiertoe werd in het verleden een werkgroep output opgericht. We analyseerden met het hele team de resultaten van onze leerlingen en vergelijken deze met de groep waartoe ze behoren; we bestudeerden de vragen en antwoorden van onze leerlingen; we bespraken wie waar een aanzet geeft voor welke doelen en wie waar de doelen bereikt. Op deze manier kwamen we tevens tot een gedragen schooleigen leerlijn. Het uiteindelijk doel van dit alles is dat zoveel mogelijk leerlingen de eindtermen kunnen behalen.

Volgende initiatieven werden in dit kader verder uitgewerkt i.s.m. het Pie-o team.

 

Kleuterschool:

  • Werken aan schooltaalvaardigheid
  • Betere afspraken naar schoolse begrippen en extra nadruk van inoefening van deze begrippen binnen de thema’s. Dit alles met het oog op het uitbouwen van een krachtige leeromgeving.

 

Lagere school

  • Technisch lezen en leesstrategieën
    • 1ste graad: technisch lezen, klasmanagement
    • 2e en 3e graad: begrijpend lezen, technisch lezen, leesstrategieën, tekstsoorten, leeswoordenschat.

 

5. We streven naar een transparante en duidelijke zorgstructuur

Op onze school was er nood aan gelijkgerichtheid in denken en handelen rond zorg. Een duidelijke uitbouw van zorg was dan ook een noodzaak. Een transparante en duidelijk structuur komt zowel de leerling, de ouders als de leerkracht zelf ten goede