Organisatie van de begeleiding

Leerlingenbegeleiding.

Leerlingendossier.

De kleuterschool en de eerste graad van de lagere school werken momenteel reeds met een schooleigen digitale leerlingvolgsysteem, te vinden op smartschool.

De andere klassen van de lagere school werken voor het leerlingvolgsysteem nog op de vroegere manier: zijnde met voor elk kind een mapje.

LVS Ferre Laevers: Kleuter- en lagere school

Doorheen de kleuter- en lagere school werken de leerkrachten met leerlingvolgsysteem “welbevinden en betrokkenheid” van Laevers.  Hiervoor zijn twee vastgestelde afnamemomenten voorzien. (in 2KK en 3KK zijn dit 3 afname-momenten)  De kinderen die uit de boot vallen worden via het dossier en een meldingsfiche besproken op het overleg.  Er wordt nadien feedback gegeven naar de ouders.

Zorgbreedte.

Differentiatie en preventie

Kleuteronderwijs

In elke kleuterklas wordt er naast de gezamenlijke belevingen hoekenwerk ingericht.  (poppenhoek – zandtafel – verkleedhoek – winkel – …)

Naargelang het doel of de aangeboden zorg binnen de aangeboden activiteit wordt met homogene of heterogene groepen gewerkt binnen de leeftijdsgroepen.

In 2de kleuterklas wordt ongeveer rond Nieuwjaar met een zeer vereenvoudigde vorm van contractwerk gestart.  Hier wordt door de 3de kleuterklas op verdergebouwd om tot een tweetal contracten per week te komen.  Dit wordt aangeboden onder de noemer “moetjes” en “magjes”.

Lager onderwijs

We differentiëren binnen de klas voor alle mogelijke leergebieden bij het bijbrengen van begrippen, de verschillende technieken en vaardigheden d.m.v.:

 1. tempo ( vb: mag langer/korter werken)
 2. hoeveelheid ( vb: moet minder/meer oefeningen maken)
 3. instructie  (vb: krijgt meer/minder uitleg (ADI))
 4. materiaal (vb: met/zonder/ander materiaal)
 5. homogene groepen (vb. Niveaulezen)
 6. heterogene groepen (vb. Bij CLIM)
 7. individuele ondersteuning
 8. contracten (vb: moetjes en magjes)
 9. vrij kiezen ( vb. hoekenwerk)
 10. keuzeopdrachten (vb. bij projecten)
 11. inhoud (vb maakt moeilijkere/gemakkelijkere oefeningen)

Remediëring

Als er leer- of gedragsproblemen vastgesteld worden bij kleuters of leerlingen van de lagere school proberen de leerkrachten dit eerst zelf op te lossen in samenwerking met de SES-leerkrachten.  Geraken ze er niet uit dan wordt dit via een meldingsfiche gemeld aan de zorgcoördinator.  Er worden dan oplossingen gezocht en aangeboden. Ofwel werken titularis, SES-leerkracht en zorgcoördinator er zelf aan, ofwel wordt externe hulp ingeschakeld.

Na verloop van tijd wordt er weer geëvalueerd.  Heeft een kleuter of leerling meer gespecialiseerde hulp nodig, dan kan er doorverwezen worden naar het revalidatiecentrum of BuBaO.

Begeleiding van ouders.

Officiële oudercontacten.

Zowel in de kleuter- als in de lagere school zijn er één infomoment en enkele oudercontacten. Tijdens een infomoment ondersteunen wij onze ouders in hun begeleidingstaak door hen te informeren omtrent de klaswerking.  Het CLB informeert de ouders over haar werking.

Tijdens de volgende oudercontactavonden kunnen de ouders de leerkrachten individueel spreken over hun kind, indien gewenst in aanwezigheid van het CLB en/of kernteam. Bij een formeel gepland oudercontact of een oudergesprek met anderstalige ouders die noch Frans, noch Nederlands spreken, werkt de school vaak samen met een interculturele bemiddelaar (via Foyer of CLB) of een tolk (via Foyer).

Occasionele contacten.

·         Voor en na de lessen aan de schoolpoort

·         Tijdens schoolfeesten

·         Op afspraak via schoolagenda of heen- en weermapje zijn gesprekken met directie, zorgcoördinator en/of leerkrachten altijd mogelijk.

Algemene informatie.

 • Oudergroep: om de 2 maanden nodigen we de ouders uit.  Tijdens die namiddagen/avonden proberen we met hen te werken rond thema’s die verband houden met het leven op school.
 • VBB: ondersteunen van ouders van leerlingen van het eerste leerjaar naar Taalonderwijs
 • Bij uitstappen, zwemmen, buitenschoolse activiteiten, … begeleiden ouders de leerlingen.
 • Ouders helpen bij schoolfeesten, schoolse- en klasactiviteiten.
 • Ouders en school werken samen aan “een veilige schoolomgeving”.
 • Huis van het Nederlands en Centrum voor Volwassenenonderwijs: taallessen Nederlands
 • Folder van de school.
 • Website met voor elke klas een blog.
 • Politie: ondersteuning bij projecten in de buurt.