Communicatie

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en de professionele cultuur.  We geven in dit onderdeel een overzicht van de verschillende communicatiekanalen binnen onze school en naar buiten toe.

De communicatie met de ouders verloopt normaal zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands.

Toch zijn de directie en het team zeer dikwijls genoodzaakt om met anderstalige ouders in het Frans te spreken (zie ook ‘Talenbeleid’).

Zo deze taal niet begrepen wordt, doen we beroep op interculturele bemiddelaars (via Foyer of CLB) of externe tolken (via Foyer).

Toch dringt de directie er bij elke inschrijving op aan dat tenminste één van de ouders het Nederlands kundig is of Nederlandse taallessen zouden willen volgen. Informatie van het Huis van het Nederlands en NT2 wordt meegegeven.

In het schoolreglement, goedgekeurd door de lokale raad, worden algemene gedragsregels en afspraken vastgelegd.

Het schoolreglement wordt voor advies voorgelegd aan de schoolraad en nadien goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de scholengroep.

  • Communicatie leerkracht – leerling
  • Communicatie school – ouders
  • Communicatie school – partners
  • Communicatie school – andere scholen