Samenwerkingsverbanden

Binnen schoolverband

Algemeen:

 • Personeelsvergaderingen: maandelijks afwisselend per afdeling apart, afwisselend samen
 • Vergaderingen van de schoolraad: aantal afhankelijk van de probleemstellingen: 3 keer per schooljaar
 • Foyer i.v.m. het OETC-project Italiaans of met allochtone ouders.
 • Kernteam: maandelijks
 • Algemeen SES overleg: 1 à 2 keer per trimester met alle SES-leerkrachten.
 • Algemeen STIMOB-overleg: trimestriëel
 • Werkgroepvergaderingen: minimaal 3x per schooljaar en per werkgroep.
 • Oudergroep: 2-maandelijks
 • CLB van GO Brussel
 • PieO
 • Validiv

Kleuteronderwijs

De leerkrachten werken samen voor:

 • Wandelingen, uitstappen en schoolreis.
 • Poppenkast
 • Tik Tak
 • Huishoudelijk spel – hoekenwerk
 • Theatervoorstellingen
 • Sportdagen
 • Gezamenlijke thema’s zoals Milieu, Gezond Ontbijt, Veiligheid, …
 • De SES-leerkrachten werken samen met alle titularissen (eerste lijnszorg)  en dit vooral zorgverbredend, preventief, remediërend en taalondersteunend naar alle leerlingen toe.  Hiervoor is een degelijk overleg (wekelijks) binnen de lestijden maar ook soms na de lessen noodzakelijk.

Er wordt gewerkt aan een vlotte overgang tussen de verschillende kleuterklassen en overgang naar eerste leerjaar. Dit gebeurt ook voor de integratie vanuit de kribbe naar de kleuterschool.

In de loop van de maand juni organiseren we jaarlijks een integratiedag waarbij alle leerlingen kennis maken met hun toekomstige klastitularis en leerbegeleider. Dit gebeurt ook voor de integratie lagere school naar secundair onderwijs.

Lager Onderwijs

In de lagere afdeling werken de leerkrachten samen voor:

 • Culturele activiteiten
 • Leeruitstappen
 • Afspraken i.v.m. leerinhouden en vakterminologieën
 • Sportdag
 • Extra murosactiviteiten: G.W.P. (1ste  en 6de leerjaar)
 • Gezamenlijke thema’s vanaf de 1ste kleuterklas tot het 6de leerjaar (zoals Milieu, Veiligheid, Gezond Ontbijt, … )

Met externe instanties.

 •  CLB: (zie ook afsprakennota)
  • Hoofdzetel: Jette, Dieleghemsesteenweg 24-26, 1090 Jette, tel.: 02/479 26 82
   Vestiging Laken: K. Bogaerdstraat 4, 1020 Laken, tel.: 02/474 06 15
  • Wanneer schakelen we het CLB in?
   – rechtstreekse vraag van de ouders
   – rechtstreeks bij dringende meldingen zoals vermoeden van kindermishandeling
   – derde lijnszorg via school (driewekelijks via kernteam)
   – studiekeuzebegeleiding en beroepskeuzebegeleiding vanaf 5de leerjaar
   – relationele opvoeding
   – ondersteuning gezondheidsbeleid
   – Vraaggestuurde begeleiding: we vergelijken eventuele CLB-testen en resultaten/observaties van de  leerkracht.  Einde 3KK en einde 6de leerjaar moeten we een duidelijk beeld hebben van elke leerling.  Op een ouderavond volgt een uitvoerige bespreking met de ouders.
   – Medisch onderzoek
   – MDO’s
   – Aanwezigheid bij infomomenten en oudercontacten.
 • Samenwerking GON:  naargelang de noodzaak en aanwezigheid van leerlingen die GON nodig hebben.
 • KOL (Kinder Overleg Laken)
 • Foyer
 • VBB (Voorrangsbeleid Brussel): werken vraaggestuurd en schoolspecifiek gedurende 1 jaar.
 • Revalidatiecentra: vb RC Noord: 2 à 3 keer per jaar volgens noodzaak.
 • Logo, andere paramedische therapeuten en CGGZ: 2 à 3 keer per jaar volgens noodzaak.
 • Nekkersdal (cultureel centrum): i.v.m. culturele aangelegenheden, plannen van activiteiten: theater, film, speelotheek, geleid bezoek aan de bibliotheek en boeken op school, Baloe.
 • CEGO (Centrum voor Geïntegreerd Onderwijs): nascholing en begeleiding i.v.m. Hoeken- en contractwerk en Coöperatief Leren.
 • Politie Laken
 • Huis van het Nederlands
 • Secundair Onderwijs: Lyceum Martha Somers, voor vlotte overgang van LO naar SO, vanaf 2007-2008 wordt ook een school bezocht met een Technische en Beroepsafdeling.
 • Kunsthumaniora
 • C.V.O.: Centrum voor Volwassenenonderwijs (inschrijvingsbeleid)
 • Leermiddelencentrum: ontlenen van didactisch materiaal, volgen van nascholing.
 • V.G.C.: Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • Brussels Gewest